Executives

Directors

Audit & Supervisory Board Members

Audit & Supervisory Board Member
Kazunori Kato
Outside Audit & Supervisory Board Members
Hitoshi Suzuki
Ryusuke Itakura
Shigeo Hayashi

Operating Officer

President
Yoshihiro Uozumi
Operating Officer
Takayuki Yoshida
Tomohiro Takahashi
Fumio Ohashi
Jun Wakabayashi
Hisatsune Toshiyuki

Officer

Officer
Keita Asakawa
Tateo Kawabuchi
Toshio Yokota
Takashi Fujii
Shinichi Ogiso
Kenichi Nakao
Uichi Maeda
Kazuhiro Seki
Satoshi Yamada